Zapisz się Bezpłatne zajęcia pokazowe

Dzień dobry!

EduMe to Niepubliczna Placówka Oświatowo – Wychowawcza, która prowadzi szeroką gamę kursów dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, w tym kursy z kodowania dla dzieci, kursy z szybkiego czytania, technik pamięciowych, koncentracji, przedsiębiorczości, angielskiego oraz projektowania mody.

Tyle słowem wstępu, a teraz czas na formalności. Na początek, dane Administratora – 

Niepubliczna Placówka Oświatowo – Wychowawcza „EduMe”

Ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław.

NIP: 8971608725

Poniżej znajdziesz regulamin EduMe, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie zawarcia i realizacji umowy o udział w kursie, półkolonii, obozach tj. usługach świadczonych drogą elektroniczną, procedurze reklamacyjnej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem biuro@edu-me.pl.

Pozdrawiamy

Zespół EduMe

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator Irmina Szubart, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Niepubliczna Placówka Oświatowo – Wychowawcza „EduMe” NIP: 8971608725, będąca Usługodawcą,
 2. Dziecko – dziecko biorące udział w: Kursie, Warsztacie, Półkolonii, Obozie na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Klientem a Usługodawcą,
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Klientem,
 5. Kurs – kurs dla dzieci, w którym Dziecko może wziąć udział na podstawie zawartej przez Klienta z Usługodawcą Umowy; wszystkie Kursy opisane są w Serwisie,
 6. Półkolonie – zajęcia dla dzieci, w których Dziecko może wziąć udział na podstawie zawartej przez Klienta z Usługodawcą Umowy; wszystkie Półkolonie opisane są w Serwisie,
 7. Obozy – wycieczka dla dzieci, podczas której Dziecko może wziąć udział na podstawie zawartej przez Klienta z Usługodawcą Umowy; wszystkie Obozy opisane są w Serwisie,
 8. Warsztaty – zajęcia dla dzieci, w których Dziecko może wziąć udział na podstawie zawartej przez Klienta z Usługodawcą Umowy; wszystkie Warsztaty opisane są w Serwisie,
 9. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem http://edu- me.pl/regulamin podlegający akceptacji w procesie zawierania Umowy,
 10. Serwis – strona internetowa działająca pod adresem: https://edu-me.pl
 11. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Klientem a Usługodawcą w sposób opisany w Regulaminie, mocą której Usługodawca zobowiązuje się wykonać Usługę, a Klient zapłacić Usługodawcy wynagrodzenie,
 12. Usługa – usługa polegająca na przeprowadzeniu Kursu, Warsztatu lub zorganizowaniu Półkolonii, Obozu z udziałem Dziecka, w grupie składającej się z określonej liczby osób, zgodnie z programem Kursu, Półkolonii lub Obozu opisanych w Serwisie,

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator zapewnia Klientowi możliwość zawarcia Umowy z Usługodawcą.

 2. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymogów przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:

  1. dostęp do Internetu,

  2. standardowy i aktualny system operacyjny (Windows, Linux, Mac OS X),

  3. standardowa i aktualna przeglądarka internetowa (Safari, Chrome, Firefox),

  4. aktywny adres e-mail.

 3. Samo przeglądanie zawartości Serwisu możliwe jest anonimowo, tj. bez konieczności podawania danych osobowych. Zawarcie Umowy wymaga natomiast podania określonych danych osobowych, tj.:

  1. adres e-mail, imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz numer telefonu Klienta,

  2. imię i nazwisko oraz wiek Dziecka,

 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie.

 5. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto.

 6. Administrator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Serwisu była bezpieczna, tj., aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do przesyłanych danych wynikający z okoliczności leżących po stronie Klienta, takich jak np. oprogramowanie szpiegowskie zainstalowane na urządzeniu Klienta.

 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klienta, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

 8. Administrator może w każdej chwili podjąć decyzję o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Serwisu. Administrator może również w każdej chwili podjąć decyzję o zmianie, wycofaniu lub dodaniu nowych funkcji Serwisu.

 9. Administrator jest uprawniony do korzystania z pomocy podmiotów trzecich w związku z funkcjonowaniem Serwisu, w szczególności w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, rozwoju i obsługi Serwisu.

 10. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności do:

  1. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  2. niepodejmowania jakichkolwiek czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,

  3. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Administratora.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Administrator zapewnia Klientowi możliwość zawarcia za pośrednictwem Serwisu Umowy w sposób opisany w § 4 Regulaminu.

 2. Administrator zapewnia również Klientowi możliwość zapisania się do newslettera. Zapis do newslettera możliwy jest podczas zawierania Umowy lub niezależnie od zawarcia Umowy poprzez wypełnienie dedykowanego formularza zapisu do newslettera. Zapis do newslettera wymaga podania danych osobowych w postaci adresu e-mail.

 3. Newsletter polega na tym, że Administrator przesyła Klientowi na jego adres e-mail informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych z EduMe.

 4. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej do Klienta w ramach newslettera.

 5. Usługi, o których mowa powyżej świadczone są na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu.

 6. Wszelkie reklamacje związane z usługami, o których mowa powyżej, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@edu-me.pl. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz opisać przedmiot reklamacji, uzasadnić reklamację i przedstawić swoje roszczenia związane z reklamacją. Usługodawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail wskazany w reklamacji.

§ 4

Zawarcie Umowy

 1. W celu zawarcia Umowy Klient musi podjąć następujące kroki:

  1. wybrać interesujący Klienta: Kurs, Warsztat, Półkolonię lub Obóz i przejść do formularza zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk „Rezerwuj miejsce”,

  2. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia, o których mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu,

  3. złożyć stosownej treści oświadczenia, zaznaczając odpowiednie checkboxy, w tym zaakceptować Regulamin (akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do zawarcia Umowy; akceptacja powinna być poprzedzona uważną lekturą Regulaminu),

  4. kliknąć w przycisk „Zawieram umowę i płacę zaliczkę”.

 2. Po kliknięciu w przycisk „Zawieram umowę i płacę zaliczkę”, Klient zostanie przeniesiony do bramki płatności systemu Przelewy24.pl celem dokonania zapłaty zaliczki z tytułu zawieranej Umowy. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie przekierowany na stronę z potwierdzeniem zawarcia Umowy. Z tą chwilą Umowę uważa się za zawartą między Klientem a Usługodawcą. Potwierdzenie zawarcia Umowy Klient otrzyma również na podany w formularzu zamówienia
  adres e-mail.

 3. Umowa zawierana jest zawsze z Usługodawcą, którego dane uwidocznione są w opisie Kursu, Warsztatu, Półkolonii lub Obozu, którymi zainteresowany jest Klient.

 4. Umowa zawierana jest na czas trwania Kursu, Warsztatu, Półkolonii lub Obozu. Czas trwania wskazany jest zawsze w opisie Kursu, Warsztatu, Półkolonii lub Obozu dostępnym w Serwisie.

 5. Zawierając Umowę, Klient oświadcza, że jest prawnym opiekunem Dziecka i powierza Usługodawcy prowadzenie Kursu, Warsztatu, Półkolonii lub Obozu dla tego Dziecka w czasie i na warunkach określonych Umową, Regulaminem oraz programem Kursu, Półkolonii lub Obozu.

 6. W formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Umowy w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Usługodawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany o wątpliwościach Usługodawcy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych
  pozwalających Usługodawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Usługodawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.

 7. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Usługodawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 5 powyżej.

§ 5

Płatność

 1. W ramach procesu zawierania Umowy opisanego w § 4 Regulaminu, Klient dokonuje zapłaty zaliczki na poczet wynagrodzenia należnego Usługodawcy z tytułu Umowy.

 2. Płatność zaliczki dokonywana jest na rzecz Usługodawcy. Na prośbę klienta fakturę dokumentującą płatność zaliczki oraz pozostałej kwoty płatności za kurs Klient otrzyma w formie elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 3. Płatność zaliczki możliwa jest wyłącznie z wykorzystaniem systemu płatności Przelewy24.pl. Operatorem systemu jest firma PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA wpisana jest jako Krajowa Instytucja Płatnicza do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014.

 4. Pozostałą część należnego Usługodawcy z tytułu wykonania Umowy wynagrodzenia, Klient zobowiązany jest zapłacić Usługodawcy w sposób określony w potwierdzeniu zawarcia umowy na odległość. Pierwsza rata jest jednocześnie potwierdzeniem rezerwacji miejsca na Zajęciach, Półkolonii, Obozie.

 5. W momencie zakupu, wypełniając formularz zgłoszenia w Serwisie, Klient ma możliwość wyboru sposobu płatności pozostałej kwoty za Kurs i jest zobowiązany do regulowania płatności w terminach wynikających z wybranej formy rozliczenia.

 6. W przypadku opóźnienia płatności  Dziecko może zostać zawieszone lub skreślone z listy uczestników i nie mieć prawa do dalszego uczestniczenia w Zajęciach, Półkolonii, Obozie. Rodzic jest w dalszym ciągu zobowiązany do płatności wszystkich opłat wynikłych z trwania Umowy.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do windykacji należności.

§ 6

Rezygnacja

 1. Klient może odstąpić od Umowy, a co za tym idzie zrezygnować z uczestnictwa Dziecka w Kursie lub Półkoloniach najpóźniej do 7 dni przed pierwszymi zajęciami w ramach Kursu lub Półkolonii.
 2. Klient może odstąpić od Umowy, a co za tym idzie zrezygnować z uczestnictwa Dziecka w Obozie, wówczas jest zobowiązany pokryć koszty rezygnacji, w wysokości:
  1. Zaliczki, jako stałej opłaty manipulacyjnej, w przypadku gdy odstąpienie lub wypowiedzenie zostało dokonane przed 60 dniem przed rozpoczęciem imprezy turystycznej,
  2. 50% Wynagrodzenia, w przypadku gdy odstąpienie lub wypowiedzenie zostało dokonane między 60 a 30 dniem przed rozpoczęciem imprezy turystycznej,
  3. 80% Wynagrodzenia, w przypadku gdy odstąpienie lub wypowiedzenie zostało dokonane w czasie późniejszym, aż do dnia rozpoczęcia imprezy turystycznej.
 3. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia stosownego oświadczenia Usługodawcy w formie pisemnej. Przez formę pisemną strony rozumieją również wiadomość e-mail.
 4. W razie odstąpienia od Umowy z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Usługodawca zwróci Klientowi zaliczkę. W razie rezygnacji z uczestnictwa Dziecka w Kursie lub Półkoloniach po terminie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zaliczka nie podlega zwrotowi.
 5. Klient może wypowiedzieć Umowę w trakcie trwania Kursu z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem prawnym na koniec miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu w którym złożono wypowiedzenie. Wypowiedzenie wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej.
 6. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta, Strony rozliczają ilość zajęć przypadających w trakcie trwania umowy i wynikających z tego wzajemne należności. Klient zobowiązany jest do zapłaty za zajęcia przypadające w trakcie jej trwania, a niepokryte łączną sumą wcześniej wpłaconych rat. Usługodawca zobowiązany jest do zwrócenia Klientowi nadpłaconej kwoty za niewykorzystane zajęcia przypadające po zakończeniu umowy.
 7. W szczególnych sytuacjach Usługodawca zastrzega sobie możliwość zwrotu nadpłaconej kwoty w formie vouchera do wykorzystania na inne usługi świadczone przez Usługodawcę.
 8. Usługodawca może odstąpić od Umowy, a co za tym idzie odwołać Kurs lub Półkolonie nie później niż dzień przed terminem rozpoczęcia Kursu lub Półkolonii. W takiej sytuacji, Usługodawca zwróci Klientowi w terminie do 7 dni roboczych wszelkie dokonane przez Klienta płatności z tytułu Umowy.
 9. Usługodawca może odstąpić od Umowy, a co za tym idzie odwołać Obóz przypadku nie zebrania się minimalnej ilości tj. 25 osób. Usługodawca poinformuje o tym fakcie niezwłocznie pocztą elektroniczną lub telefonicznie, nie później niż 20 dni przed rozpoczęciem Obozu.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. Na tej podstawie można odmówić konsumentowi odstąpienia w przypadku zbyt krótkiego terminu albo w przypadku próby odstąpienia po wykonaniu umowy.

§ 7

Usługa

 1. Usługa realizowana jest na podstawie Umowy zawartej zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu.

 2. Szczegółowy sposób realizacji Usługi wynika zawsze z opisu Kursu, Półkolonii lub Obozu w Serwisie. Opis ten ma pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.

 3. Zajęcia odbywają się w miejscach wskazanych w opisie Kursu lub Półkolonii widocznych w Serwisie. Zajęcia podczas Kursu odbywają się stacjonarnie w miejscu wyznaczonym przez Usługodawcę. Zajęcia w ramach Półkolonii mogą polegać również na wizytach w określonym miejscach. Kursy Online odbywają się za pośrednictwem internetu.

 4. Obozy odbywają się w miejscach wskazanych w opisie Obozu widocznych w Serwisie.

 5. W ramach Kursu lub Półkolonii Dziecko ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach zgodnie z dostępnym w serwisie programem wybranego Kursu lub Półkolonii. Program znajduje się w opisie Kursu lub Półkolonii widocznym w Serwisie lub w przypadku Kursów Indywidualnych Online są ustalane z wyprzedzeniem indywidualnie z Klientem.

 6. W ramach Obozu Dziecko ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach opisanych w umowie.

 7. Klient określa wszystkie osoby upoważnione do odbioru Dziecka z zajęć.

 8. Dziecko bierze udział w zajęciach za zgodą i na wniosek Klienta.

 9. Za szkody materialne wyrządzone przez Uczestnika kursów odpowiada jego Opiekun.

 10. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Dzieci przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu.

 11. Dziecko powinno stosować się do poleceń opiekunów i instruktorów prowadzących Zajęcia, Warsztat, Półkolonie, Obóz. Dziecko uporczywie postępujące w sposób rażąco niewłaściwy wobec opiekunów, lektorów lub innych uczestników zajęć może zostać usunięte z Kursu, Warsztatu, Półkolonii lub Obozu.

 12. Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu jakiejkolwiek części Wynagrodzenia jaki mu przysługuje, z uwagi na prawidłowe wykonywanie świadczenia przez Usługodawcę.

 13. Jeżeli Dziecko nie weźmie udziału w którymś przewidzianym harmonogramem zajęciach w ramach Kursu lub Półkolonii w trakcie trwania Umowy, Klientowi nie przysługuje zwrot lub zwolnienie z jakiejkolwiek płatności dokonanej z tytułu Umowy. Usługodawca może zaproponować alternatywny termin lub formułę realizacji zajęć.

 14. W przypadku Kursów Indywidualnych nieodwołane przez Klienta zajęcia z min 24 godzinnym wyprzedzeniem zostaną rozliczone według 100% stawki.

 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmienienia harmonogramu, miejsca realizacji, sposobu realizacji Kursu, Warsztatu, Półkolonii, Obozu lub przerwania zajęć w wypadku działania siły wyższej lub innych niezależnych od niego zdarzeń. W takiej sytuacji Usługodawca powinien niezwłocznie poinformować o tym Klienta.

 16. W przypadku zmiany harmonogramu, miejsca lub formuły zajęć Usługodawca dołoży wszelkich starań aby zachować standardy jakościowe i merytoryczne wynikające z opisu Kursu, Warsztatu, Półkolonii lub Obozu zamieszczonego w Serwisie.

 17. W przypadku Zajęć, Warsztatów, Półkolonii – Zmiana harmonogramu, miejsca lub formuły zajęć wynikających z pkt 14 lub 15 § 7 Regulaminu nie uprawnia Klienta do otrzymania zwrotu lub zawieszenia rat wynikających z terminów płatności określonych w Umowie. W uzasadnionych przypadkach Usługodawca może zaproponować Klientowi rabat lub rozliczenie w formie vouchera do wykorzystania na inne usługi świadczone przez Usługodawcę.

 18. W przypadku Obozu – Zmiana harmonogramu, miejsca, która wiąże się z niepożądaną przez Klienta jakością Obozu skutkuje zwrotowi wszystkich części wpłaconego wynagrodzenia Klientowi

§ 8

Prawa Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł z Usługodawcą Umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić w ciągu 14 dni kalendarzowych od jej zawarcia.

 2. Aby odstąpić od Umowy, Konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismem wysłanym pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

 3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.

 5. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,

  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą,

  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 6. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.

 7. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 9

Reklamacje

 1. Usługodawca jest zobowiązany wykonać Usługę w sposób niewadliwy.

 2. Jeżeli Klient stwierdzi, że Usługa została wykonana wadliwie może złożyć reklamację, wysyłając ją pocztą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy lub listownie na adres siedziby Usługodawcy. Klient może również w tym zakresie skorzystać z pośrednictwa Administratora, przesyłając reklamację na adres biuro@edu-me.pl.

 3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące oraz kontaktowe Klienta, opis i uzasadnienie reklamacji oraz żądania związane z reklamacją.

 4. Usługodawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 10

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Administrator oraz Usługodawca (Usługodawca wyłącznie w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z Umową).

 2. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych Klienta oraz wykorzystywaniem plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://edu-me.pl/polityka-prywatnosci.

§ 11

Wizerunek Dziecka

Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku swojego Dziecka utrwalonego w związku z uczestnictwem Dziecka w Kursie, Warsztacie, Półkolonii, Obozie w celach reklamy lub promocji Administratora oraz świadczonych przez niego usług, w szczególności na stronie internetowej Administratora oraz w serwisach społecznościowych.

Klient może zawrzeć umowę nie wyrażając tej zgody – należy w takim przypadku w uwagach do zamówienia dopisać sformułowanie „Wizerunek Dziecka – nie wyrażam zgody”.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

 2. Administrator i Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie lub Umowie. Zmiany Regulaminu lub Umowy dla swej ważności wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej.

 3. Przez formę pisemną strony oraz poinformowanie Klienta strony rozumieją także wiadomość e-mail wysłaną przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Klienta w Serwisie w formularzu zamówienia na Kurs.

 4. Jako załącznik do Umowy stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy.

 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.03.2024

 6. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.